Notariusz

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną tj. czynności notarialnych). Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialne

Katalog czynności notarialnych obejmuje liczne sprawy z zakresu m.in.:

1) prawa spadkowego - w tym akty poświadczenia dziedziczenia (tak, w wielu przypadkach u notariusza można przeprowadzić "sprawę spadkową"), protokoły dziedziczenia, protokoły oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, testamenty, umowy działu spadku i zbycia spadku, umowy zrzeczenia się dziedziczenia, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, protokoły spisu inwentarza, protokoły poszukiwania informacji w NORT - Notarialnym Rejestrze Testamentów;

2) obrotu nieruchomościami - w tym umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia, umowy przedwstępne, warunkowe i przenoszące, umowy deweloperskie i przenoszące własność, umowy i oświadczenia o ustanowieniu służebności lub hipoteki, umowy o świadczenie w miejsce wykonania (tzw. datio in solutum), umowy zniesienia współwłasności, protokoły z zebrań wspólnot mieszkaniowych;

3) działalności spółek handlowych i podmiotów zbiorowych- w tym umowy i statuty spółek, spółdzielni, fundacji, protokoły zebrań i zgromadzeń organów zbiorowych, oświadczenia o objęciu udziałów i przystąpieniu nowego wspólnika, umowy o wniesienie aportów;

4) prawa rodzinnego - w tym umowy majątkowe małżeńskie (tzw. intercyzy), umowy o podział majątku wspólnego.

Ponadto sporządzamy pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, poświadczenie zgodności kserokopii z okazanym dokumentem, poświadczenia własnoręczności podpisów, protokoły dokumentujące różne zdarzenia np. okazanie wiadomości SMS czy strony internetowej, etc.

POWYŻSZA LISTA NIE JEST WYCZERPUJĄCYM KATALOGIEM CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH W KANCELARII.

W celu uzyskania informacji dotyczących czynności notarialnych, niezbędnych dokumentów i opłat prosimy o skontaktowanie się z kancelarią notarialną. Postaramy się udzielić odpowiedzi na Państwa pytania drogą telefoniczną lub mailową albo umówimy się z Państwem na spotkanie informacyjne w kancelarii.

 Notariusz dokonuje następujących czynności:
 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie;
 • sporządza poświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności wyjazdowe

Czynność wyjazdowa może być dokonana poza kancelarią notarialną wyłącznie, gdy przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. W takich przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
i przedstawienie szczegółów sytuacji, w której się Państwo znaleźli.