Polityka prywatności

Dziękujemy, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową. Poniżej znajdą Państwi niezbędne informacje, które wyjaśnią w jaki sposób zabezpieczmy powierzone nam dane.

Administratorzy

Administratorem Państwa danych osobowych jest Notariusz Magdalena Niedzielska prowadząca kancelarię notarialną w Łodzi (90-114) przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 29 lok. 1, NIP: 9471977822, REGON: 520322511.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail kancelaria@paninotariusz.pl.

Osoby, których dane osobowe przetwarzamy, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne. Przetwarzamy je wyłącznie my oraz ewentualnie nasi podwykonawcy, czyli podmioty, z którymi współpracujemy w celu zapewnienia Państwu najwyższej jakości świadczonych przez nas usług.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Nie podejmujemy także czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i osób.

Czynności notarialne

Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania czynności notarialnych, na podstawie art. 6 ust. 1 b) i c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy Prawo o notariacie i warunkiem dokonania czynności notarialnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest odmowa dokonania czynności notarialnej.

Dane osobowe mogą zostać, po dokonaniu czynności notarialnej, przekazane odbiorcom określonym w odrębnych przepisach, w szczególności sądom oraz organom administracji państwowej i samorządowej.

Akty notarialne oraz akty poświadczenia dziedziczenia zawierające dane osobowe nie są udostępniane do wglądu, za wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach odrębnych. Osoba, której dane dotyczą, będąca stroną danej czynności notarialnej lub uprawniona na podstawie przepisów ustawy Prawo o notariacie bądź przepisów odrębnych może żądać wydania wypisu lub wyciągu aktu notarialnego lub aktu poświadczenia dziedziczenia lub wyciągu z Repertorium A, na warunkach określonych w ustawie Prawo o notariacie oraz przepisach odrębnych.
Ze względu na specyfikę czynności notarialnych, w szczególności tych dokumentowanych aktami notarialnymi, Państwa dane osobowe zawarte w treści czynności notarialnych nie podlegają usunięciu ani uaktualnieniu, a ich modyfikacja możliwa jest jedynie w sposób przewidziany w ustawie Prawo o notariacie. Dane osobowe zamieszczone w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia, wypisach, odpisach oraz w Repertorium A nie podlegają również usunięciu i nie ma możliwości ich przenoszenia.
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych może zostać zgłoszony przed dokonaniem czynności notarialnej, co skutkować będzie odmową jej dokonania. Sprzeciw i wycofanie zgłoszone po dokonaniu czynności notarialnej nie mają wpływu na zgromadzone i zarejestrowane na potrzeby czynności notarialnej dane osobowe.

W pozostałym zakresie z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Dane osobowe zamieszczone w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia, wypisach, odpisach oraz w Repertorium A nie podlegają usunięciu. W pozostałym zakresie dane będą usuwane po maksymalnie 3 miesiącach, chyba że w dalszym ciągu będą niezbędne do dokonania czynności notarialnej lub będzie sprzeciwiał się temu nasz nadrzędny interes.


Komunikacja elektroniczna

Formularz kontaktowy na stronie internetowej i wiadomości e-mail

Na naszej stronie internetowej podajemy adres e-mail pod którym mogą Państwo skontaktować się z kancelarią wykorzystując swoją skrzynkę elektroniczną. Mogą Państwo skorzystać także z udostępnionego na stronie formularza kontaktowego. Wybierając tę elektroniczną formę komunikacji i pisząc do nas wiadomość przekazują nam Państwo swój adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości. W treści swojego maila mogą Państwo również podać inne dane. Podanie adresu e-mail w obu przypadkach jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne, aby móc się z nami skontaktować w ten sposób.
W związku z powyższym, Państwa dane będziemy przetwarzać w celu nawiązania z Państwem kontaktu i udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie. Taka forma naszej działalności stanowi nasz uzasadniony interes prawny, a więc podstawą dla przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Nasza korespondencja jest archiwizowana w celu wykazania jej treści oraz przebiegu po zakończeniu jej aktywnej wymiany.
W każdej chwili mogą Państwo uzyskać dostęp do historii naszej korespondencji z Państwem.

Pliki cookies

Nasza strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, a w szczególności danych osobowych. Wyjątkiem są jedynie informacje zawarte w plikach cookies (tzw. „ciasteczkach”), z których korzystamy, jak większość stron internetowych.
Niezwłocznie po wejściu na naszą stronę internetową wyświetlona zostanie Ci informacja o stosowaniu plików cookies. Ich ustawienia mogą Państwo zmienić z poziomu swojej przeglądarki internetowej.

Po co stosujemy pliki cookies?
Pliki cookies wykorzystujemy:
• aby dostosować zawartość naszej strony internetowej do Państwa preferencji oraz zoptymalizować korzystanie z niej. W tym zakresie ciasteczka pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić naszą stronę w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb;
• aby tworzyć statystyki, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej z niej korzystają, co umożliwia nam ulepszanie zarówno strony, jak jej zawartości;
• aby zapamiętywać podejmowane przez Państwa interakcje, np. dane podane w formularzu kontaktowym.

Rodzaje plików cookies
Ze względu na opisane powyżej cele plików cookies, na naszej stronie internetowej wykorzystujemy następujące rodzaje ciasteczek:
• niezbędne pliki cookies, umożliwiające Ci pełne korzystanie z usług dostępnych w ramach naszej strony internetowej np. z formularza kontaktowego;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
• wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
• funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Państwa ustawień i personalizację Państwa interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
• statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych.

Niektóre pliki cookies usuwane są po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej (tzw. cookies sesyjne), inne natomiast zachowywane są na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na naszą stronę (tzw. trwałe cookies).
W przeglądarkach internetowych domyślnie dopuszcza się przechowywanie plików cookies na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. W każdym czasie mogą Państwa dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies i zmienić je w taki sposób, aby blokować ich automatyczną obsługę w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź być informowanym o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.

Logi serwera

Aby można było bez przeszkód korzystać z naszej strony internetowej konieczne jest przesyłanie zapytań do serwera, na którym jest ona przechowywana. Zapytania te są zapisywane w tzw. logach serwera. Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera oraz informacje o Państwa przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
Dane, które zapisywane są w ramach logów serwera w żadnym wypadku nie są łączone z konkretnymi użytkownikami odwiedzającymi i korzystającymi z naszej strony internetowej i nie wykorzystujemy ich w celu identyfikacji użytkowników. Logi stanowią dla nas wyłącznie materiał pomocniczy służący administrowaniu naszą stroną. Do ich zawartości nie ma dostępu nikt poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.